شرکت فرآيند پژوهان صنعتی ايران

مونتاژ

فریم مبدل های صفحه ای پس از شات و یا سند بلاست (shut /sand blast) با سیستم رنگ مورد نظر کارفرما رنگ آمیزی می گردد. معمولا ابتدا سطح فریم با یک پرایمر Zinc Rich  پوشش داده شده و سپس یک یا چند دست رنگ اپوکسی برروی فریم پاشیده می شود. سپس فریم با نصب ریل های بالا و پایین و نیز پایه عقبی ببرپاسازی شده و آماده چیدمان پلیت ها می شود. پس از انجام چیدمان پلیت ها و تایید آن از سوی واحد کنترل کیفی ، فشرده سازی مبدل با ابزارهای دستی و یا هیدرولیک تا سایز مورد نظر صورت می پذیرد. سپس با نصب فلانج های مجهز به فشارسنج و شیر تخلیه ، مبدل پس از هواگیری در فشار یک طرفه به میزان قیدشده بر روی پلاک قرار گرفته و به مدت 30 دقیقه عدم وجود هر نوع نشت داخلی و یا خارجی بررسی و تایید می گردد.