شرکت فرآيند پژوهان صنعتی ايران

تجهیزات جداسازی پیوسته جامد-مایع (Continuous Solid-Liquid Separation)

ساخت تجهیزات جداسازی پیوسته جامد-مایع سالهاست که برای خدمت رسانی به صنایع مختلف کشور در برنامه طراحی و ساخت شرکت فرآیند پژوهان صنعتی ایران قرار دارد. در این زمینه دو نوع تجهیز کاملا متفاوت تحت دو عنوان کلی فیلتر خلا دوار (Drum Filter) و نیز سانتریفسوژ پیوسته(Decanter Centrifuge) برای پوشش دادن عمده نیازهای صنعت کشور، برای جداسازی جامد-مایع ارائه می گردد.سانتریفیوژ پیوسته solid bowl decanter centrifuge

فیلتر خلاء دوار Rotary vacuum filter

.