شرکت فرآيند پژوهان صنعتی ايران

سانتریفیوژ پیوسته Solid Bowl Decanter Centrifuge

دکانتر سانتریفیوژ فاقد هر گونه سطح فیلتراسیون بوده و جداسازی جامد مایع بر اساس اختلاف دانسیته سیال با رسوب جامد انجام می شود. شرکت فرآیند پژوهان صنعتی ایران دارای تجربه و دانش فنی لازم جهت ساخت دکانتر سانتریفیوژ با شتاب گرانشی 3000  الی 6000g می باشد.
پذیرش سفارش در این خصوص بستگی به نوع جامد و میزان مجاز ذرات خروجی با مایع دارد.