شرکت فرآيند پژوهان صنعتی ايران

تولید فریم مبدل

 

تحلیل فریم مبدل حرارتی صفحه ای و تعیین پارامترهای اساسی آن از قبیل ضخامت، تعداد پیچ ها و محل قرارگیری آنها با استفاده از نرم افزارهای آباکوس ABAQUS و انسیس ANSYS صورت می پذیرد. معمولا فریم ها از جنس ST52، ST37 و یا A516-Gr60 ساخته می شوند.