شرکت فرآيند پژوهان صنعتی ايران

انواع واشر های APV

انواع واشر های APV


N35

N25

H17

H12

SR6GL

SR3

SR2

SR1

T4

A055

J107

J092

J060

Q080E

Q055E

Q055D

Q030E

Q030D

R5

B134

B110

B063

M107

M92

M60

K55

K34

R8

A085

N50

TR9

SR9

LR9GN

SR6AG