شرکت فرآيند پژوهان صنعتی ايران

انواع واشر های SONDEX

انواع واشر های SONDEX


S20A

S19A

S18

S17

S16B

S14A

S9A

S8A

S7A

S4A

S43

S42

S41

S41A

S39

S38

S37

S31A

S22

S21A

S86

S81

S65

S64

S63

S62

S58

S47B

S47

S431AD

SH154L

SH154

SH102

SH101

SF160

SF123

SF25A

SW40

S188

S121

SH204L

SH204

SH203

S100

S43B

S21