شرکت فرآيند پژوهان صنعتی ايران

انواع واشر های FUNKE

انواع واشر های FUNKE

FP16

FP14

FP10

FP09

FP08

FP05

FP04

FP02

FP50

FP42

FP41

FP405

FP40

FP31

FP22

FP205

FP80

FP20

FP60

FP19

FP120

FP100

FP81