شرکت فرآيند پژوهان صنعتی ايران

انواع واشر های API

انواع واشر های API


SIGMA37

SIGMA35X

SIGMA35

SIGMA29

SIGMA26

SIGMA25

SIGMA13

SIGMA4

SIGMA36

SIGMA156

SIGMA106

SIGMA96

SIGMA66

SIGMA56

SIGMA9

SIGMA55X

STAR90

SIGMAX49