شرکت فرآيند پژوهان صنعتی ايران

انواع واشر های THERMOWAVE

انواع واشر های THERMOWAVE

                   
  

TL250PP

  
  

TL250SS

  
  

TH150PP

  
  

TL150SS

  
  

TL90PP

  
  

TL90SS

  
  

  
  

TL650PP

  
  

TL650SS

  
  

TL500PP

  
  

TL500SS