شرکت فرآيند پژوهان صنعتی ايران

انواع واشر های HISAKA

انواع واشر های HISAKA


LX40

LX30B

LX30A

LX20A

LX20

LX10B

LX10A

LX01A

LX01

UX20A

UX20

UX10A

UX10

UX05

UX01

LX60A

LX50B

LX50A

RX40B

RX40A

RX30A

RX10B

RX10A

UX90

UX80

UX40

UX30A

RX70

UX30

LX40A

EX15

EX11

SX90